Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Seu Electrònica
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

AVÍS LEGAL

Escut de CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Avís legal

CONSELL INSULAR DE MALLORCA és titular del lloc de la Seu Electrònica disponible en el domini cim.secimallorca.net.

L'ús de la informació continguda en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica implica l'acceptació de les següents condicions generals d'ús detallades en aquest Avís legal, sense perjudici de les condicions particulars que puguin aplicar-se a alguns dels continguts o serveis del lloc web.

Utilització de la informació continguda en el lloc web de la Seu Electrònica

L'accés al lloc web de la Seu Electrònica i l'ús que pugui fer-se'n de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. CONSELL INSULAR DE MALLORCA no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les que s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

La informació disponible en el lloc web de la Seu Electrònica, llevat d' indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització, i queda autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

Qualitat de la informació

CONSELL INSULAR DE MALLORCA desenvoluparà els esforços necessaris per evitar errors i, en el seu cas, reparar-los o actualitzar-los el més aviat possible, sense poder garantir la seva inexistència ni tampoc que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. En tot cas, els textos que s'ofereixen en el lloc web de la Seu Electrònica tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els butlletins i diaris oficials.

A la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA es garantirà, segons estableix la normativa aplicable, la integritat, veracitat i actualització de les informacions i serveis que es facilitin.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web de la Seu Electrònica sense previ avís, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts o el seu disseny, amb l'objectiu de millorar el servei ofert o a través d'Internet.

Disponibilitat de la informació

CONSELL INSULAR DE MALLORCA no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà desconnectar-se sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible, avisant amb temps de les interrupcions de servei a la Seu Electrònica.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

Navegadors, galetes i JavaScript

Per raons de seguretat, CONSELL INSULAR DE MALLORCA només garanteix el correcte funcionament del seu web amb navegadors compatibles amb HTML5 i les versions d'aquests que estiguin suportades pels mateixos fabricants a cada moment.

La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades pels mateixos fabricants pot permetre l'accés i la visualització del contingut del lloc web de la Seu Electrònica, però no garanteix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en els llocs web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

A més, per al correcte funcionament d'aquesta web és necessari que el vostre navegador tingui habilitat l'ús de JavaScript i de galetes .

Establiment d'hiperenllaços

En el lloc web d'aquesta Seu Electrònica, s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers, la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, CONSELL INSULAR DE MALLORCA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals fa referència en aquesta web.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la d'aquesta Seu Electrònica hauran de tenir en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CONSELL INSULAR DE MALLORCA i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CONSELL INSULAR DE MALLORCA dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que CONSELL INSULAR DE MALLORCA ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servei oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
  2. CONSELL INSULAR DE MALLORCA no es responsabilitzarà de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CONSELL INSULAR DE MALLORCA , excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en què s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Cessió de manuals, programes d'ajuda i publicacions informatives incloses en el lloc web de la Seu Electrònica

CONSELL INSULAR DE MALLORCA autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en el seu lloc web a efectes de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de forma expressa a la mateixa web.

El cessionari queda autoritzat a realitzar al seu càrrec les reproduccions dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions inclosos en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica que estimi convenients, i queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació d'aquests.

Les reproduccions dels manuals pràctics i publicacions informatives efectuades pels cessionaris no podran incloure cap tipus de publicitat, però podran estampar en aquestes reproduccions el seu anagrama i denominació empresarial. Necessàriament haurà de constar el següent text “Manual pràctic cedit gratuïtament per CONSELL INSULAR DE MALLORCA” o “Publicació informativa cedida gratuïtament per CONSELL INSULAR DE MALLORCA”.

El suport en què els cessionaris realitzin les reproduccions dels programes d'ajuda hauran d'estar protegits contra escriptura. La presentació externa haurà de contenir l'anagrama i denominació de CONSELL INSULAR DE MALLORCA i necessàriament el següent text “Programa cedit gratuïtament per CONSELL INSULAR DE MALLORCA”.

El cessionari realitzarà la distribució del manual, imprès, publicació o programa d'ajuda de forma gratuïta.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web de CONSELL INSULAR DE MALLORCA, el seu disseny gràfic i els codis que conté són titularitat de CONSELL INSULAR DE MALLORCA,excepte si s'indica una titularitat diferent.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de CONSELL INSULAR DE MALLORCA o d'aquell que sigui titular.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web de la Seu Electrònica estan protegits per llei.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web d'aquesta Seu Electrònica, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de CONSELL INSULAR DE MALLORCA poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici se'n derivin.

Política de privacitat

A més de les consideracions realitzades en els apartats anteriors, la política de privacitat de la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA es basa en el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades – RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i resta de normativa d'aplicació.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA tracta dades de caràcter personal per proporcionar-vos els serveis sol·licitats a través d'aquesta Seu Electrònica. Algunes d'aquestes dades les facilitau directament, per exemple, quan emplenau un formulari de sol·licitud, i altres s'obtenen indirectament amb tecnologia, com és el cas de les galetes.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza CONSELL INSULAR DE MALLORCA, recollides en el seu Registre d'activitats de tractament. Sempre que es procedeixi a la recollida de dades a través d'un formulari, s'informarà la persona afectada, segons estableix la vigent normativa de protecció de dades. La persona usuària es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA demanarà les dades personals que siguin adequades, pertinents i limitades al que és necessari, en relació amb la finalitat que correspongui a cadascuna de les activitats de tractament que realitza, aplicant els principis de l'article 5 del RGPD.

Les dades es tractaran de manera confidencial i no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal i complint les exigències establertes en la legislació vigent de protecció de dades. No estan previstes transferències internacionals de dades.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA adopta mesures de seguretat adequades d'acord amb l'Annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica (ENS).

Les persones afectades tenen dret, quan sigui procedent, a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com a la portabilitat d'aquestes, a la limitació i oposició al seu tractament, i també a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Podran exercir-lo dirigint-se a CONSELL INSULAR DE MALLORCA. Amb caràcter previ i potestatiu, podran dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades.

Així mateix, aquest lloc web de la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA utilitza galetes (fitxers d'informació que es guarden a l'ordinador de l'usuari) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

A més, aquest lloc web de la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA utilitza Google Analytics, un servei prestat per Google, Inc., que permet analitzar l'ús que en facin els usuaris del lloc web, amb objecte exclusivament estadístic. La informació que genera la galeta per elaborar la informació estadística serà directament transmesa i arxivada per Google. Per garantir l'anonimat, Google convertirà la vostra informació en anònima, truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s'utilitza per localitzar o recollir informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recollida per Google Analytics a tercers quan hi estigui legalment obligat. D'acord amb les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà la vostra adreça IP a cap altra dada conservada per Google. Podeu consultar més informació al següent enllaç: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sistemes d'identificació i signatura electrònica

Per poder accedir a la pràctica totalitat dels serveis i tràmits oferts en el lloc web de la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA haureu d'acreditar la vostra identitat i, en els casos en què així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats.

Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta web, seria la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web de la Seu Electrònica de CONSELL INSULAR DE MALLORCA o de l'ús dels serveis que en ella s'ofereixen, CONSELL INSULAR DE MALLORCA i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA - S0711002F
Palau Reial, 1
07001 Palma (Illes Balears)
Cargando aplicación Precarga de imagen